Eerste Nederlandse lokale en duurzame energiemarkt in Heeten

‘s-Hertogenbosch, 5 december 2017

Vandaag start in Heeten (Overijssel) de eerste Nederlandse pilot om een lokale en duurzame energiemarkt op te zetten. Deze proef, ‘Gridflex’, is erop gericht om de energie zoveel mogelijk daar te gebruiken waar deze ook opgewekt is, dus in de woning zelf, bij de buurman of in de wijk. Het opzetten van een lokale energiemarkt is mogelijk doordat energiecoöperatie Endona vanuit de experimenteerregeling een ontheffing van de Elektriciteitswet heeft verkregen. Doordat de energie zoveel mogelijk lokaal opgeslagen, verhandeld en gebruikt wordt, hoeft deze niet ingekocht te worden. Daardoor worden de kosten voor energie in de wijk verrekend. Het doel is om tot een businesscase te komen, die schaalbaar en toepasbaar is voor de toekomst. De proef loopt tot eind 2019.

Opslag in zoutbatterijen

Om de met zonnepanelen opgewekte energie op te slaan, wordt gebruik gemaakt van 25 zoutbatterijen. Deze worden geplaatst bij de deelnemers, ongeacht of ze zelf zonnepanelen hebben. Hierdoor is het mogelijk dat de door de buurman teveel opgewekte energie bij jou in de batterij opgeslagen wordt en op een later moment weer gebruikt kan worden. Door het bij elkaar brengen van vraag en aanbod wordt lokaal energiegebruik optimaal gestimuleerd en wordt het elektriciteitsnet van de netbeheerder niet extra belast. Met het lokaal balanceren van opgewekte en verbruikte energie, variabele tarieven en opslag wordt met de inwoners van Heeten een nieuw verdienmodel ontwikkeld.

Energie Management Systeem (EMS)

Om inzicht te krijgen in de hoeveelheid opgewekte energie, het energieverbruik en de beschikbare energie in de batterij, worden bij de deelnemers een Energie Management Systeem (EMS) opgehangen. Daarnaast zorgt het EMS dat de batterij aangestuurd wordt. Via een app kan de bewoner zijn eigen woning volgen waardoor hij zich bewust wordt en inzicht krijgt in het energiegebruik. Uiteraard houdt de bewoner altijd de regie over het systeem.

Energie besparen

Een belangrijk kenmerk van het Gridflexproject is de buurtinspanning. Waar energiebesparing normaliter een individuele inspanning is, gebeurt het hier met de straat, wijk of buurt. De pilot moet uitwijzen welke invloed deze gezamenlijke aanpak heeft op gedragsverandering bij de deelnemers. De verwachting is dat door gezamenlijk aan energiebesparing te werken, er creatiever en bewuster met energie om gegaan wordt.

Partners

Bij de pilot zijn diverse partijen betrokken: Enexis Netbeheer, Energiecoöperatie Endona, Enpuls, Universiteit Twente, Escozon, ICT Automatisering, DrTen en Buurkracht. Op de website www.gridflex.nl zijn de rollen van deze partijen nader toegelicht.

Over Enexis Groep

Enexis is een netwerkbedrijf in de energiebranche. Met bijna 4500 medewerkers zorgen we voor een betrouwbare energievoorziening en bieden we diensten aan waarmee we het leven van mensen prettiger en makkelijker maken. Door onze kennis, expertise en energie op alle mogelijke manieren in te zetten worden wij gezien als de regisseur van de energietransitie. Een maatschappelijke rol die we ook in tijden van snelle verandering blijven waarmaken. Nu en in de toekomst.

Klimaattop Noord: niet praten maar doen

Klimaattop Noord: niet praten maar doen

Niet praten maar doen. Dat is de centrale boodschap van de Klimaattop Noord-Nederland die gisteren plaatsvond in de Energy Academy in Groningen. Zo’n 200 initiatieven uit de regio meldden zich aan voor het evenement. Een selectie van pioniers, ondernemers, onderwijsinstellingen en plannenmakers uit Drenthe, Fryslân en Groningen lieten zien dat er in deze regio hard gewerkt wordt aan de energietransitie. Klimaatgezant Marcel Beukeboom zette de zaken tijdens de opening gelijk op scherp: ‘De spirit die hier heerst is uniek: Jullie noorderlingen zijn goed in omdenken en zien de energietransitie als een kans. Maar er moet meer gebeuren en het moet sneller.’

Ondertekeningen

Op de top zijn 20 afspraken ondertekend die leiden tot minder CO2-uitstoot. Zo wordt er gestart met een landelijk opleidingsprogramma om installateurs op te leiden in de nieuwste, duurzame energietechniek en verkent Rijkswaterstaat samen met lokale overheden en marktpartijen de A37 voor het plaatsen van zonnepanelen over veertig kilometer van Hoogeveen naar Emmen. Ook is er een samenwerkingsovereenkomst ondertekend over grootschalige elektrolyse in de chemische sector en hebben Arriva en Stadler een afspraak ondertekend over het ombouwen van de huidige treinen naar toestellen met een batterij, zodat ze in de nabije toekomst hybride zijn.

Gastsprekers

Klimaatjournalist en poolreizigster Bernice Nooteboom inspireerde het publiek en vertelde hoe zij met eigen ogen heeft gezien welke invloed de opwarming van de aarde heeft op onze planeet. Patrick en Milan van der Meulen van zonne-energiebedrijf Enie lieten de visie van een nieuwe generatie klimaatpioniers landen: ‘Less is more! Minder regels, meer ruimte voor goede initiatieven.’

‘Juist in deze regio voelen we de urgentie en dus steken we de handen uit de mouwen en draaien we een moeilijke situatie om naar kansen en mogelijkheden. Daarmee lopen we voorop en zijn we het antwoord op de vraag van de rest van Nederland: slimme oplossingen voor energiebesparing, -opwek en -opslag. Dat overheden en ondernemers dat samen moeten doen, hebben we vandaag terug gezien op deze succesvolle klimaattop,’ aldus Nienke Homan, gedeputeerde van de provincie Groningen.

Kansen voor waterstof

Gedeputeerde Tjisse Stelpstra van de provincie Drenthe ziet kansen voor groene waterstof: ‘Het kan op elegante wijze de rol van aardgas in ons huidige energiesysteem gaan innemen. Deze ontwikkeling is zeer kansrijk maar zal niet vanzelf gaan. Daarom zetten de drie noordelijke overheden zich in om samen met het bedrijfsleven en het Rijk aan deze ‘gamechanger’ te werken. Dit evenement laat nog eens zien dat de energietransitie alleen kan worden gerealiseerd als we het samen doen: overheid, bedrijfsleven en de inwoners,’

Gedeputeerde Michiel Schrier van de provincie Fryslân : ‘In het Noorden zetten we met tweehonderd procent in op de energietransitie. Deze Klimaattop is het bewijs dat we in het Noorden niet alleen zeggen te willen reduceren, maar het ook echt doen. Samen zetten we het Noorden op de kaart als dé groene energieregio van ons land.’

Directeur Gertjan Lankhorst kon als Klimaattop-co-producent van de top met zijn nieuw opgerichte organisatie New Energy Coalition inkoppen: ‘Onze organisatie is het antwoord op de uitdaging die het Regeerakkoord aan Noord-Nederland geeft om als koploper te dienen in de energietransitie en als kenniscentrum en knooppunt op dit thema te opereren: deze dag is een voorschot daarop..’

Van Parijs naar Noord-Nederland

De Klimaattop Noord is een initiatief van de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe en New Energy Coalition. Het is een opvolging van de Nationale Klimaattop uit 2016, waar belangrijke afspraken werden gemaakt over het mondiaal en nationaal terugdringen van CO2-uitstoot.

40.000 kg CO2 bespaard en ruim 19.000 Skype-minuten tijdens eerste autoloze dinsdag van Enexis Groep

Enexis Groep wil hét voorbeeld zijn in duurzaamheid. In 2020 wil het netwerkbedrijf op het gebied van mobiliteit 50% minder CO2-uitstoot, ruim 5 miljoen kilo, realiseren op een kostenneutrale wijze. Hierbij wordt gekeken naar het veranderen, verschonen en voorkomen van reisbewegingen. Om deze doelstelling te behalen wordt het mobiliteitsbeleid aangescherpt. Om te onderzoeken welke maatregelen er nodig zijn om deze mobiliteitsverandering te faciliteren, organiseert Enexis Groep dit jaar drie autoloze dinsdagen. De eerste was op 31 oktober, de andere volgen op 14 en 28 november. Met de eerste autoloze dinsdag is ongeveer 40.000 kg CO2 bespaard.

Eerste resultaten autoloze dinsdag

Een aantal medewerkers was niet verplicht deel te nemen omdat zij de bedrijfsbussen nodig hebben bij het uitoefenen van hun reguliere werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld monteurs. Ondanks deze uitzondering was er een daling van 72% van het autogebruik. Een groot gedeelte (40%) heeft thuisgewerkt, ongeveer 20% heeft met het openbaar vervoer gereisd en 15% heeft besloten om de fiets te pakken. Om toch met elkaar in contact te blijven is er massaal gebruik gemaakt van Skype (ruim 19.000 minuten) en de telefoon (ruim 10.000 minuten).

Het hogere percentage thuiswerkers leidde in de ochtend tot een trage verbinding met het bedrijfsnetwerk. Hierdoor moest een aantal medewerkers van de klantenservice alsnog naar kantoor komen. De oorzaak van de trage verbinding wordt onderzocht om deze problemen in de toekomst te voorkomen. Doordat veel mensen thuis werken, blijven veel werkplekken onbenut. Voor de volgende dagen wordt bekeken of delen van gebouwen op autoloze dagen afgesloten kunnen worden. Door delen niet te hoeven verwarmen of verlichten, kan nog extra energie worden bespaard.

Aangescherpt mobiliteitsbeleid

Om de CO2-reductie te realiseren worden de bedrijfsregelingen en de voorzieningen aangepast en er wordt een beroep gedaan op het gedrag van de medewerkers. Hierin staan drie punten centraal;

  1. het zoveel mogelijk voorkomen van reisbewegingen;
  2. het veranderen van vervoerswijze;
  3. het verschonen van de vervoerswijze.

Als onderdeel van dit aangescherpte mobiliteitsbeleid is per 1 januari 2017 de nieuwe leaseregeling ‘van tankpas naar laadpaal’ binnen Enexis Groep van kracht. Deze regeling is erop gericht om het wagenpark de komende jaren te verduurzamen. Nieuwe auto’s mogen maximaal 100 gram CO2/km uitstoten en zodra er meer zuinige auto’s op de markt beschikbaar komen zal deze norm naar beneden bijgesteld worden. Op deze manier wordt elektrisch rijden gestimuleerd. Vanaf 1 januari 2017 zijn er tot nu toe 226 nieuwe auto’s besteld. Daarvan is 25% deels of volledig elektrisch. Het totale nieuw bestelde wagenpark heeft een gemiddelde CO2 uitstoot van 67 CO2 gram/km en is daarmee een halvering ten opzichte van het huidige wagenpark,

Omdat de niet gemaakte reis de meest duurzame reis is, wordt de komende periode veel geïnvesteerd in voorzieningen die thuiswerken optimaal faciliteren. Om noodzakelijke reisbewegingen toch zo duurzaam mogelijk te maken, wordt daarnaast geïnvesteerd in OV-kaarten, vergaderlocaties op gunstige plekken, een uitgebreide (elektrische) fietsregeling, fietsreparatiemogelijkheden op locatie en de mogelijkheid om thuis de elektrische auto op te laden. Om gedragsverandering bij de medewerkers te realiseren worden diverse campagnes georganiseerd, worden medewerkers via hun managers gemotiveerd en wordt er via een persoonlijke CO2-footprint inzicht gegeven in gemaakte keuzes.

Noorderpoort wint Battle of the Schools 2017

Studenten van Noorderpoort hebben met hun applicatie voor advocaten- en notariskantoor PlasBossinade de Battle of the Schools 2017 gewonnen. Dit werd bekend gemaakt tijdens de finale die op vrijdag 3 november werd georganiseerd in DOT Groningen. De publieksprijs ging naar het team 7 van het Drenthe College.

Het team Saddlebags van Noorderpoort Kunst & Multimedia heeft tijdens de 48-uur durende innovatiewedstrijd een applicatie gemaakt voor PlasBossinade advocaten en notarissen. In deze applicatie kan onder andere snel contact opgenomen worden met een advocaat of notaris van het kantoor en kunnen gegevens en dossiers onderling gemakkelijk en veilig gedeeld worden. Daarnaast hebben de studenten ook een game in de vorm van een rechtszaalsimulatie ingebouwd. ‘Ze hadden een mooi en compleet product dat af was,’ aldus juryvoorzitter Dina Boonstra, algemeen directeur NDC Mediagroep. Ook over de merknaam van het studententeam, Saddlebags, was de juryvoorzitter zeer te spreken. ‘We vonden dit een hele sterke merknaam die goed neergezet werd.’

Record aantal teams
Aan de derde editie van de Battle of the Schools deed een recordaantal teams mee. De Noorderpoorters moesten het de Battle of the Schools opnemen tegen vijftien andere studententeams van zowel mbo- als hbo-instellingen uit Noord-Nederland. ‘Het was een moeilijk opdracht en we hebben in 48 uur ontzettend veel werk verricht,’ vertelt Reygan Leito, docent bij Noorderpoort Kunst & Multimedia en begeleider van het winnende team. Johan Weerts, directeur van Noorderpoort Kunst & Multimedia, is heel blij met de winst: ‘Ze hebben een superprestatie neergezet en ik ben ontzettend trots op de studenten.’

Battle of the Schools tijdens Let’s Gro
De Battle of the Schools maakt onderdeel uit van het innovatiefestival Let’s Gro, dat van 1 tot en met 4 november georganiseerd wordt in Groningen. De locatie van Noorderpoort aan de Pop Dijkemaweg vormde twee volle dagen het strijdtoneel van de battle, waar op woensdag 1 november om 12.30 uur het startslot klonk. Studenten en docenten van ICT- en multimediaopleidingen uit heel Noord-Nederland gingen aan de slag met innovatieve oplossingen voor real life cases. Deze cases waren ingebracht door bedrijven en instellingen uit de regio, zoals PlasBossinade, Airport Eelde en Groningen Seaports.

Teddy Gipson tekent tijdelijk contract bij Donar

In verband met de langdurige blessure van Arvin Slagter en gezien het zware wedstrijdprogramma, heeft Donar een tijdelijke vervanger gecontracteerd. Teddy Gipson heeft een contract getekend voor twee maanden en zal zodra de werkvergunning geregeld is, aansluiten bij het team. Teddy Gipson is geen onbekende speler in Nederland.

Van 2003 t/m 2006 en van 2007 t/m 2009 speelde hij voor Amsterdam. In 2006 werd hij MVP van de competitie. Daarna speelde hij in Duitsland, Bosnië, Hongarije en Frankrijk. Afgelopen seizoen speelde hij in de Pro B in Frankrijk bij Boulogne met 13.8 punten gemiddeld.

Teddy Gipson, 37 jaar, 1.91 meter, 89 kilo.