New Energy Coalition organiseert een internationale matchmaking voor offshore wind bedrijven!

Bent u opzoek naar potentiele internationale samenwerkingspartners op het gebied van offshore wind energy?
Enterprise Europe Network (EEN) organiseert op 15 maart 2019 een internationaal matchmaking event tijdens het offshore wind symposium in Groningen.
Deze matchmaking biedt ondernemers en onderzoeksinstanties de ideale gelegenheid om potentiele internationale zakenpartners te vinden.

U kunt u aanmelden via de website https://inn2powerb2bgroningen.b2match.io/
Hier maakt u een kort profiel van uw organisatie en u geeft aan welke technologie, producten of diensten u zoekt of wilt aanbieden. Op basis van de online profielen weet u wat andere deelnemers vragen en aanbieden en kunt u voorafgaand aan het evenement afspraken met hen inboeken. Een paar dagen voor de bijeenkomst ontvangt u uw afsprakenschema.

Deelname is gratis en kan worden zonder deel te nemen aan de conferentie.
Voor het symposium moet u apart registreren. Daar zijn wel deelnamekosten aan verbonden. Deze bedragen € 95,- pp (excl. btw).

Meer wind- en zonneparken aansluiten mogelijk bij aangepaste regelgeving

‘s-Hertogenbosch, 21 februari 2019

Op het bestaande elektriciteitsnet kunnen 20 tot 30 procent meer wind- en zonneparken aangesloten worden, mits het elektriciteitsnetwerk efficiënter gebruikt mag worden. Zo wordt het elektriciteitsnet momenteel dusdanig aangelegd dat het altijd berekend is op de hoogste pieken in vraag en aanbod, terwijl die pieken slechts enkele dagen per jaar gehaald worden. Hierdoor blijft er op de rest van de dagen veel netcapaciteit ongebruikt. Technische mogelijkheden om het net efficiënter te gebruiken zijn voorhanden, echter laat bestaande regelgeving het gebruik hiervan niet altijd toe. Het is daarom nodig deze regelgeving aan te passen. Verder is het belangrijk dat de overheid regie voert op de locatie en de omvang van zonne- en windparken. Om ook in de toekomst een stabiele financiële positie te kunnen behouden, moeten investeringen vooraf verwerkt kunnen worden in de tarieven. Daarvoor pleit Enexis Groep bij de publicatie van het jaarverslag 2018.

Peter Vermaat, CEO Enexis Groep:
“Naast een veilige en betrouwbare energiedistributie is in 2018 veel aandacht besteed aan een toekomstbestendige energiehuishouding. Op diverse plekken versterkten we onze infrastructuur om een snelle toename van duurzaam opgewekte energie en een grotere vraag naar elektriciteit aan te kunnen. Toch lukt dat niet op alle plaatsen even snel. De netcapaciteit in Nederland is bijvoorbeeld niet berekend op de forse groei van zonneparken. Dat knelt, omdat we klanten nu moeten teleurstellen. Daarom pleiten wij voor nieuwe wettelijke kaders om de energietransitie te versnellen en bekijken we welke technische oplossingen er mogelijk zijn.
Wij zetten onze expertise ook in 2019 in om regionale overheden te ondersteunen bij het opstellen van de Regionale Energie Strategieën. Om onze netwerken voor te bereiden op lokale wensen, is het van groot belang om vroegtijdig de plannen te kennen en mee te denken. De overgang naar een duurzame energievoorziening in combinatie met de groeiende economie en schaarste aan technisch personeel is een enorme uitdaging. We besteden daarom extra aandacht aan het werven, opleiden en behouden van technisch personeel, want in de realisatie van onze doelen bouwen wij op de energie en expertise van onze medewerkers.“

Excellent netbeheer
De verwachting is dat de vraag naar elektriciteit, net als voorgaande jaren, blijft stijgen door toenemende elektrificatie van mobiliteit en verwarming. Een andere ontwikkeling is dat steeds meer particuliere klanten zelf energie opwekken. In 2018 zijn ruim 78.000 particuliere klanten gestart met het terugleveren van energie aan ons netwerk; een toename van circa 45% ten opzichte van 2017. Op diverse plekken breidde Enexis Netbeheer in 2018 het elektriciteitsnet uit om alle toekomstige zon- en windenergie te kunnen transporteren. Tegelijkertijd stimuleert Enexis Netbeheer efficiënt netgebruik en slimme oplossingen om te voorkomen dat er onnodig veel geïnvesteerd moet worden in netverzwaring. Bovendien vormt de beperkte beschikbaarheid van technici ook de komende jaren een maatschappelijk dilemma. Daarbij doen wij geen concessies als het gaat om veilig werken. De LTIF, de veiligheidsindex, is verbeterd tot 1,48 (2017: 1,65) maar daarmee zijn we nog niet tevreden . Veiligheid is en blijft altijd onze eerste prioriteit.
Om het net in optimale conditie te houden, een veilige en betrouwbare levering van gas en elektriciteit te waarborgen en een verdere uitrol van slimme meters te realiseren, heeft Enexis Netbeheer in 2018 €789 miljoen uitgegeven aan investeringen en exploitatiekosten. Aan deze uitgaven gaat een zorgvuldige afweging vooraf op aspecten als betrouwbaarheid, veiligheid, wettelijke bepalingen, kosten, klanttevredenheid en duurzaamheid. Het lukte Enexis Netbeheer om de uitvalduur van elektriciteit in 2018 te beperken tot gemiddeld 16 minuten (2017: 13,8 minuten). Dit is ruimschoots onder het langjarig landelijk gemiddelde. Voor gas is dit 90 seconden (2017: 50 seconden). De oorzaak van deze stijging ligt in een beperkt aantal bijzondere storingen.

Versnellen van de energietransitie
De verduurzaming van de gebouwde omgeving is één van de grootste uitdagingen in de energietransitie. Met gemeenten, woningcorporaties en huiseigenaren zoekt Enexis Groep naar geschikte en betaalbare oplossingen, met als uiteindelijke doel een CO2-neutrale gebouwde omgeving in 2050. Op wijkniveau adviseert het netwerkbedrijf over de beste en meest kostenefficiënte oplossing, waarbij rekening wordt gehouden met de lokale situatie. Een radicale omslag naar all-electric vindt Enexis Groep niet in alle gevallen de beste keuze. Om recht te doen aan de lokale situatie adviseert het bedrijf een pragmatische aanpak die flexibel is voor nieuwe technologische ontwikkelingen. Zo worden verduurzamingsplannen gerealiseerd en blijven de kosten beheersbaar.

Financiële positie
Het resultaat na belastingen is €319 miljoen (2017: €207 miljoen). Deze toename wordt voornamelijk verklaard door een herwaardering van de latente belastingvoorziening. Het genormaliseerde resultaat na belastingen, gecorrigeerd voor incidentele posten, bedraagt €243 miljoen (2017: €222 miljoen). De stijging is hoofdzakelijk het resultaat van een gunstige omzetontwikkeling; de totale omzet nam in het afgelopen jaar toe met €47 miljoen tot €1.445 miljoen (2017: €1.398 miljoen). Daarentegen was er een stijging in de operationele kosten van met name strategische projecten voor het verbeteren van klantprocessen en ICT. De aantrekkende economie en de ter beschikking gestelde subsidies ter stimulering van duurzame energieproductie leiden tot extra klantvragen in de vorm van meer netuitbreidingen en duurzame projecten. De bruto investeringen in elektriciteits- en gasnetten zijn hierdoor met €44 miljoen toegenomen. In 2018 bleef de kredietwaardigheid van Enexis Holding ongewijzigd gehandhaafd met een creditrating van Standard & Poor’s A+ (Stable Outlook) en van Moody’s Aa3 (Stable Outlook).

Topcoaches delen kennis en kunde middels ‘de Opvolgers’

Woensdag 27 februari, bij het symposium ‘De Opvolgers’, kregen zo’n 120 belangstellenden workshops over coachen in de topsport van tien verschillende topcoaches uit de Groningse sportwereld, om de volgende generatie coaches te inspireren.

Het symposium vond plaats in het Willem Alexander Sportcentrum en werd georganiseerd door Energy Valley Topclub en het Sport Science Institute Groningen. Wat onderling tussen enkele coaches begon als een spontaan idee en de behoefte om kennis en kunde met elkaar te delen, groeide uit tot het symposium zoals die afgelopen 20 februari plaatsvond. In twee workshoprondes werden de deelnemers meegenomen in de wereld van coachen aan de top.

Het symposium werd plenair geopend met alle aanwezige topcoaches: Erik Braal en Meindert van Veen van Donar, Hein Gerd Triemstra, Byron Bakker, Alfons Arts, Bote Talsma en Danny Buijs van FC Groningen, Marc Materek van GHHC, Kees Vlietstra van Nic. en Arjan Taaij van Lycurgus.
Onder leiding van Richard van Elsacker, hoofd Communicatie bij FC Groningen, werden de coaches bevraagd vanuit de zaal. Onder andere de vragen waarom zij zo goed zijn in hun vak en hoe ze zichzelf blijven coachen kwamen aan bod. Na de vragenronde was het tijd voor de deelnemers om zich te verdelen over de verschillende workshops.

De dag werd afgesloten met een boodschap van Kees Vlietstra op de ‘Nico Dijkshoorn’ manier. Na het programma ging het sparren nog gewoon door in de derde helft onder het genot van een hapje en drankje. De organisatie kijkt terug op een geslaagde dag, die wellicht volgend jaar een vervolg zal krijgen.