Noord-Nederland presenteert investeringsagenda voor grootschalige emissievrije waterstof

01 mrt 2019

Bedrijven en overheden in Noord-Nederland willen de komende 12 jaar 2,8 miljard euro investeren in emissievrije waterstof. Ze bieden de minister van Economische Zaken en Klimaat vandaag hun gezamenlijke investeringsagenda aan, het ‘Integraal waterstofplan Noord-Nederland’. Gedeputeerde Patrick Brouns: ‘Met de voorgenomen investeringen én gerichte steun van het Rijk, kunnen we de productie en het gebruik van CO2-vrije waterstof fors opschalen. Zo vergroenen we de industrie en versterken we de economie in onze regio, in de rest van Nederland en daarbuiten.’

Emissievrije waterstof kan een belangrijke rol spelen in de verduurzaming van de industrie, als schoon alternatief voor grondstoffen én als energiedrager. Andere toepassingen van waterstof als energiedrager zijn onder meer te vinden in de mobiliteit, de gebouwde omgeving en als ‘batterij’ om schommelingen in het aanbod van duurzame energie uit wind en zon op te vangen. Maar vóór emissievrije waterstof grootschalig beschikbaar is en kan concurreren met fossiele brandstoffen, is er in de komende jaren een grote schaalvergroting nodig.

Bedrijven en overheden uit Noord-Nederland presenteren donderdag hun gezamenlijke investeringsplan om tot die noodzakelijke opschaling te komen. Ze verwachten in 2030 emissievrije waterstof grootschalig en rendabel te produceren, gebruiken en transporteren. Bij de aanbieding van het plan aan de minister van EZK, vragen de ondertekenaars steun van de minister in de vorm van duidelijke regelgeving en eenduidige certificering van groene waterstof. Ook benadrukken ze het belang van een SDE+-achtige regeling om tijdelijk een deel van het prijsverschil tussen emissievrije en grijze waterstof te dragen. Deze zogenoemde ‘onrendabele top’ is tot 2024 naar verwachting 100 miljoen euro per jaar.

Eén gezamenlijk investeringsplan
Voor de ontwikkeling van grootschalige emissievrije waterstof, zijn grote investeringen en innovaties nodig. Bovendien zijn de onderlinge afhankelijkheden groot. Investeren in productie van waterstof heeft alleen zin als de afname gegarandeerd is. Aan de andere kant zullen bedrijven zeker willen weten dat er op lange termijn voldoende waterstof is, vóór ze hun productieprocessen aanpassen. Verder zijn goede transport- en opslagmogelijkheden een voorwaarde voor grootschalige productie en gebruik. Investeringen om tijdige beschikbaarheid hiervan te realiseren, moeten vaak al ver voor het gebruik gedaan worden. Door hun plannen en projecten te bundelen tot één gezamenlijk investeringsplan, willen de bedrijven en overheden in Noord-Nederland samen een grote stap zetten naar de groene industrie van de toekomst. Het doel is installaties te ontwikkelen voor de productie van groene waterstof met een vermogen van minstens 100 megawatt (MW) en een productielocatie voor blauwe waterstof van minimaal 1,2 gigawatt (GW). Daarnaast willen de partijen de infrastructuur voor transport en opslag van waterstof realiseren en de processen in de industrie en elektriciteitsproductie herinrichten om het gebruik van waterstof mogelijk te maken.

Sterke waterstofeconomie in Noord-Nederland
Het zijn ambitieuze doelen als je bedenkt dat de grootste Nederlandse installatie om met elektrolyse groene waterstof te maken nu 1 MW is en de grootste ter wereld 5 MW. Noord-Nederland heeft echter alles in zich om een sterke groene waterstofeconomie te ontwikkelen, zo stellen de negentien partijen die de investeringsagenda schreven. Kennisinstellingen en bedrijven in de regio lopen internationaal voorop in de kennisontwikkeling over waterstof. Elektriciteitscentrales, ruimte voor zonne- en windparken, aanlanding van kabels met energie van offshore windparken: het Noorden heeft genoeg duurzame energie voor grootschalige productie van schone waterstof. Ook om gebruikers van de waterstof zit de regio niet verlegen. In de Eemshaven, Delfzijl en Emmen zitten grote potentiële industriële afnemers. Daarnaast maakt Nuon een deel van de Magnumcentrale geschikt voor elektriciteitsproductie uit waterstof, Hoogeveen gaat een wijk verwarmen met waterstof en er rijden al waterstofbussen en veegwagens door de regio. De bestaande infrastructuur voor aardgas kan eenvoudig geschikt gemaakt worden voor het transport van waterstof binnen de regio, maar ook naar de rest van Nederland en het Ruhrgebied. Door te investeren in emissievrije waterstof, versterkt Noord-Nederland niet alleen de regionale economie en haar positie als energieregio in Europa, maar draagt het Noorden ook bij aan de nationale klimaatdoelen en kenniseconomie.

Het ‘Integraal waterstofplan Noord-Nederland’ is opgesteld door negentien partijen: Avebe, BioMCN, EMMTEC services, Eneco, Engie, Equinor, ESD-SIC, Groningen Seaports, Lagerwey, NAM, Gasunie, Nedmag, Nouryon, Nuon/Vattenfall, Provincie Groningen, Shell, Suikerunie, Teijin Aramid en Waterbedrijf Groningen. Samen hebben zij een portefeuille van ruim dertig projecten om productie, gebruik en transport van waterstof op te schalen. Van de ontwikkeling van een elektrolyser met een vermogen van 200 MW tot windmolens die rechtstreeks waterstof produceren. En van de realisatie van een waterstofdistributienet in Delfzijl tot de vestiging van het Hydrohub test- en ontwikkelcentrum bij energieproeftuin EnTranCe.

Cas König, directeur Groningen Seaports:
‘Het is van belang procesgerelateerde investeringen tegelijk door te voeren. Zo is het noodzakelijk om gelijktijdig te investeren in de afvang van CO2 en in een waterstofelektrolyser bij een bedrijf als BioMCN. Dit vergt een enorme coördinatie. Als de afvang van CO2 klaar is, moeten immers de buizen tussen Eemshaven en Delfzijl gereed zijn, de elektrolyser moet operationeel zijn én de ombouw van BioMCN dient afgestemd te zijn op de ontvangst van waterstof in plaats van aardgas. Overheden kunnen een cruciale rol spelen in het gelijktijdig doorvoeren van deze investeringen.’

Ulco Vermeulen, Raad van Bestuur Gasunie:
Doordat Noord-Nederland beschikt over een uitgebreide gasinfrastructuur én unieke opslagmogelijkheden is deze regio bij uitstek geschikt om zich te ontwikkelen tot waterstofcentrum. Zowel regionaal als nationaal en internationaal. Om deze waterstoftransitie te laten slagen moeten we hier met de hele keten, van productie tot gebruik, gezamenlijk de schouders onder zetten. Richting 2030 kunnen wij een deel van onze bestaande infrastructuur geschikt maken voor het transport en de opslag van waterstof.’

Patrick Brouns, gedeputeerde economische zaken provincie Groningen:
‘Geen energietransitie zonder industrietransitie. Willen we in 2050 een nagenoeg CO2-vrije samenleving hebben, dan moeten we nu volop inzetten op de vergroening van chemie. In die transitie is emissievrije waterstof cruciaal als groene grondstof voor de chemie en energie. De noordelijke industrie neemt haar verantwoordelijkheid door fors te investeren in de benodigde schaalvergroting. We zijn klaar voor de ontwikkeling van een bloeiende, schone waterstofeconomie, sterker we zijn al begonnen. Met gerichte steun van het Rijk kunnen we de verduurzaming van de industrie versnellen en onze ambities waarmaken.’

Over grijze, blauwe en groene waterstof
Waterstof wordt op dit moment nog voornamelijk geproduceerd uit fossiele brandstoffen. Bij de productie van die ‘grijze waterstof’, bijvoorbeeld uit aardgas, komt het broeikasgas CO2 vrij. Als die CO2 wordt afgevangen en opgeslagen, spreken we van ‘blauwe waterstof’. ‘Groene waterstof’ wordt gemaakt met duurzaam opgewekte elektriciteit, bijvoorbeeld stroom uit zon of wind. Dit proces heet elektrolyse. Waterstof is direct in te zetten als grondstof in de (chemische) industrie of kan weer omgezet worden in energie (elektriciteit of warmte).

New Energy Coalition organiseert een internationale matchmaking voor offshore wind bedrijven!

Bent u opzoek naar potentiele internationale samenwerkingspartners op het gebied van offshore wind energy?
Enterprise Europe Network (EEN) organiseert op 15 maart 2019 een internationaal matchmaking event tijdens het offshore wind symposium in Groningen.
Deze matchmaking biedt ondernemers en onderzoeksinstanties de ideale gelegenheid om potentiele internationale zakenpartners te vinden.

U kunt u aanmelden via de website https://inn2powerb2bgroningen.b2match.io/
Hier maakt u een kort profiel van uw organisatie en u geeft aan welke technologie, producten of diensten u zoekt of wilt aanbieden. Op basis van de online profielen weet u wat andere deelnemers vragen en aanbieden en kunt u voorafgaand aan het evenement afspraken met hen inboeken. Een paar dagen voor de bijeenkomst ontvangt u uw afsprakenschema.

Deelname is gratis en kan worden zonder deel te nemen aan de conferentie.
Voor het symposium moet u apart registreren. Daar zijn wel deelnamekosten aan verbonden. Deze bedragen € 95,- pp (excl. btw).

Meer wind- en zonneparken aansluiten mogelijk bij aangepaste regelgeving

‘s-Hertogenbosch, 21 februari 2019

Op het bestaande elektriciteitsnet kunnen 20 tot 30 procent meer wind- en zonneparken aangesloten worden, mits het elektriciteitsnetwerk efficiënter gebruikt mag worden. Zo wordt het elektriciteitsnet momenteel dusdanig aangelegd dat het altijd berekend is op de hoogste pieken in vraag en aanbod, terwijl die pieken slechts enkele dagen per jaar gehaald worden. Hierdoor blijft er op de rest van de dagen veel netcapaciteit ongebruikt. Technische mogelijkheden om het net efficiënter te gebruiken zijn voorhanden, echter laat bestaande regelgeving het gebruik hiervan niet altijd toe. Het is daarom nodig deze regelgeving aan te passen. Verder is het belangrijk dat de overheid regie voert op de locatie en de omvang van zonne- en windparken. Om ook in de toekomst een stabiele financiële positie te kunnen behouden, moeten investeringen vooraf verwerkt kunnen worden in de tarieven. Daarvoor pleit Enexis Groep bij de publicatie van het jaarverslag 2018.

Peter Vermaat, CEO Enexis Groep:
“Naast een veilige en betrouwbare energiedistributie is in 2018 veel aandacht besteed aan een toekomstbestendige energiehuishouding. Op diverse plekken versterkten we onze infrastructuur om een snelle toename van duurzaam opgewekte energie en een grotere vraag naar elektriciteit aan te kunnen. Toch lukt dat niet op alle plaatsen even snel. De netcapaciteit in Nederland is bijvoorbeeld niet berekend op de forse groei van zonneparken. Dat knelt, omdat we klanten nu moeten teleurstellen. Daarom pleiten wij voor nieuwe wettelijke kaders om de energietransitie te versnellen en bekijken we welke technische oplossingen er mogelijk zijn.
Wij zetten onze expertise ook in 2019 in om regionale overheden te ondersteunen bij het opstellen van de Regionale Energie Strategieën. Om onze netwerken voor te bereiden op lokale wensen, is het van groot belang om vroegtijdig de plannen te kennen en mee te denken. De overgang naar een duurzame energievoorziening in combinatie met de groeiende economie en schaarste aan technisch personeel is een enorme uitdaging. We besteden daarom extra aandacht aan het werven, opleiden en behouden van technisch personeel, want in de realisatie van onze doelen bouwen wij op de energie en expertise van onze medewerkers.“

Excellent netbeheer
De verwachting is dat de vraag naar elektriciteit, net als voorgaande jaren, blijft stijgen door toenemende elektrificatie van mobiliteit en verwarming. Een andere ontwikkeling is dat steeds meer particuliere klanten zelf energie opwekken. In 2018 zijn ruim 78.000 particuliere klanten gestart met het terugleveren van energie aan ons netwerk; een toename van circa 45% ten opzichte van 2017. Op diverse plekken breidde Enexis Netbeheer in 2018 het elektriciteitsnet uit om alle toekomstige zon- en windenergie te kunnen transporteren. Tegelijkertijd stimuleert Enexis Netbeheer efficiënt netgebruik en slimme oplossingen om te voorkomen dat er onnodig veel geïnvesteerd moet worden in netverzwaring. Bovendien vormt de beperkte beschikbaarheid van technici ook de komende jaren een maatschappelijk dilemma. Daarbij doen wij geen concessies als het gaat om veilig werken. De LTIF, de veiligheidsindex, is verbeterd tot 1,48 (2017: 1,65) maar daarmee zijn we nog niet tevreden . Veiligheid is en blijft altijd onze eerste prioriteit.
Om het net in optimale conditie te houden, een veilige en betrouwbare levering van gas en elektriciteit te waarborgen en een verdere uitrol van slimme meters te realiseren, heeft Enexis Netbeheer in 2018 €789 miljoen uitgegeven aan investeringen en exploitatiekosten. Aan deze uitgaven gaat een zorgvuldige afweging vooraf op aspecten als betrouwbaarheid, veiligheid, wettelijke bepalingen, kosten, klanttevredenheid en duurzaamheid. Het lukte Enexis Netbeheer om de uitvalduur van elektriciteit in 2018 te beperken tot gemiddeld 16 minuten (2017: 13,8 minuten). Dit is ruimschoots onder het langjarig landelijk gemiddelde. Voor gas is dit 90 seconden (2017: 50 seconden). De oorzaak van deze stijging ligt in een beperkt aantal bijzondere storingen.

Versnellen van de energietransitie
De verduurzaming van de gebouwde omgeving is één van de grootste uitdagingen in de energietransitie. Met gemeenten, woningcorporaties en huiseigenaren zoekt Enexis Groep naar geschikte en betaalbare oplossingen, met als uiteindelijke doel een CO2-neutrale gebouwde omgeving in 2050. Op wijkniveau adviseert het netwerkbedrijf over de beste en meest kostenefficiënte oplossing, waarbij rekening wordt gehouden met de lokale situatie. Een radicale omslag naar all-electric vindt Enexis Groep niet in alle gevallen de beste keuze. Om recht te doen aan de lokale situatie adviseert het bedrijf een pragmatische aanpak die flexibel is voor nieuwe technologische ontwikkelingen. Zo worden verduurzamingsplannen gerealiseerd en blijven de kosten beheersbaar.

Financiële positie
Het resultaat na belastingen is €319 miljoen (2017: €207 miljoen). Deze toename wordt voornamelijk verklaard door een herwaardering van de latente belastingvoorziening. Het genormaliseerde resultaat na belastingen, gecorrigeerd voor incidentele posten, bedraagt €243 miljoen (2017: €222 miljoen). De stijging is hoofdzakelijk het resultaat van een gunstige omzetontwikkeling; de totale omzet nam in het afgelopen jaar toe met €47 miljoen tot €1.445 miljoen (2017: €1.398 miljoen). Daarentegen was er een stijging in de operationele kosten van met name strategische projecten voor het verbeteren van klantprocessen en ICT. De aantrekkende economie en de ter beschikking gestelde subsidies ter stimulering van duurzame energieproductie leiden tot extra klantvragen in de vorm van meer netuitbreidingen en duurzame projecten. De bruto investeringen in elektriciteits- en gasnetten zijn hierdoor met €44 miljoen toegenomen. In 2018 bleef de kredietwaardigheid van Enexis Holding ongewijzigd gehandhaafd met een creditrating van Standard & Poor’s A+ (Stable Outlook) en van Moody’s Aa3 (Stable Outlook).

Topcoaches delen kennis en kunde middels ‘de Opvolgers’

Woensdag 27 februari, bij het symposium ‘De Opvolgers’, kregen zo’n 120 belangstellenden workshops over coachen in de topsport van tien verschillende topcoaches uit de Groningse sportwereld, om de volgende generatie coaches te inspireren.

Het symposium vond plaats in het Willem Alexander Sportcentrum en werd georganiseerd door Energy Valley Topclub en het Sport Science Institute Groningen. Wat onderling tussen enkele coaches begon als een spontaan idee en de behoefte om kennis en kunde met elkaar te delen, groeide uit tot het symposium zoals die afgelopen 20 februari plaatsvond. In twee workshoprondes werden de deelnemers meegenomen in de wereld van coachen aan de top.

Het symposium werd plenair geopend met alle aanwezige topcoaches: Erik Braal en Meindert van Veen van Donar, Hein Gerd Triemstra, Byron Bakker, Alfons Arts, Bote Talsma en Danny Buijs van FC Groningen, Marc Materek van GHHC, Kees Vlietstra van Nic. en Arjan Taaij van Lycurgus.
Onder leiding van Richard van Elsacker, hoofd Communicatie bij FC Groningen, werden de coaches bevraagd vanuit de zaal. Onder andere de vragen waarom zij zo goed zijn in hun vak en hoe ze zichzelf blijven coachen kwamen aan bod. Na de vragenronde was het tijd voor de deelnemers om zich te verdelen over de verschillende workshops.

De dag werd afgesloten met een boodschap van Kees Vlietstra op de ‘Nico Dijkshoorn’ manier. Na het programma ging het sparren nog gewoon door in de derde helft onder het genot van een hapje en drankje. De organisatie kijkt terug op een geslaagde dag, die wellicht volgend jaar een vervolg zal krijgen.

Donar lanceert Donar Energy: een energieproduct voor haar supporters samen met Eneco

Met dit scherpe energiecontract profiteren supporters mee van lokale duurzame
energie uit Groningen en krijgen zij een voucher die besteed kan worden in de DONAR
Fanshop. Het aanbod komt ook de club ten goede, voor elke nieuwe klant geeft Eneco
een mooie bijdrage aan Donar. Dus; Een stapje zetten in duurzaam, je club steunen en
goed voor je eigen portemonnee. Dat is makkelijk scoren!

Bij Donar staat naast duurzaamheid het versterken van de band met supporters hoog in het
vaandel. Donar Energy powered by Eneco komt aan beide tegemoet. Supporters kunnen immers
meeprofiteren van groene energie uit Groningen. Particulieren krijgen, afhankelijk van het
energiecontract, 1 of 2 stukjes Zon gratis. De waarde hiervan loopt op tot €150,-. Zakelijke relaties
van Donar kunnen naast de stukjes Zon ook Windenergie oet Grunn afnemen dat wordt
geproduceerd door een windpark in Delfzijl.

Voor supporters van Donar – particulier of zakelijk – gaat de vlag dubbel op: naast het scherpe
energiecontract krijgt men een voucher die besteed kan worden in de Donar fan shop. Deze shop,
die in januari officieel geopend wordt, biedt een hele lijn Donar producten, van kleding tot
accessoires en leuke gadgets. Tot aan de opening van de Donar fan shop zijn de vouchers online in
te wisselen.

Het partnership tussen Donar en Eneco wordt donderdag 6 december tijdens de wedstrijd tegen
Zwolle aangekondigd door Donar voorzitter Jannes Stokroos en CCO Hans Peters van Eneco.
Gelijktijdig met dit nieuws wordt ook de prijswinnaar van de fotowedstrijd bekendgemaakt. Onder
de noemer #waarkrijgjijenergievan hebben Donar fans foto’s kunnen insturen waarvan er drie door
Donar speler Jason Dourissou zijn geselecteerd. De winnaar komt in aanmerking voor een
boottocht voor 8 personen.

Donar Energie wordt online aangeboden via www.donar.nl/energy

 Donar voorzitter Jannes Stokroos en Eneco Groep Manager Noord Nederland Joost de Boer tekenen in het bijzijn van CCO Eneco Groep Hans Peters het partnership