Dagelijks 145 klanten gestart met elektriciteit produceren

Versnelling van de energietransitie merkbaar voor Enexis

Het aandeel duurzame energie dat Enexis Netbeheer transporteert, blijft stijgen. In 2017 hebben ruim 53.000 klanten de stap gemaakt om zelf elektriciteit te produceren. De snelheid waarmee de energietransitie zich voltrekt, is een uitdaging voor de netbeheerder. Met name de beperkte beschikbaarheid van technici vormt de komende jaren een maatschappelijk dilemma. Dit blijkt uit het jaarverslag 2017 dat Enexis vandaag publiceert. Het beheer van het elektriciteits- en gasnet is en blijft de belangrijkste maatschappelijke taak van het netwerkbedrijf, dat zich daarnaast richt op het versnellen van de energietransitie.

Peter Vermaat, CEO Enexis Groep:

“In 2017 was dynamiek in de hele samenleving merkbaar. Bijvoorbeeld bij klanten die in toenemende mate zelf energie besparen of opwekken. En ook bij gemeenten, energiecoöperaties en leveranciers. Iedereen raakt steeds meer betrokken bij de energietransitie en maakt zijn eigen energiekeuzes. Dat merkten wij ook in het aantal aanvragen voor nieuwe (teruglever)aansluitingen. Hoe graag wij de energietransitie ook willen versnellen, deze verandering brengt ook nieuwe vraagstukken met zich mee. Een tekort aan technisch opgeleid personeel kan voor de netbeheerder een belemmering vormen bij het tijdig aansluiten van windparken of zonneparken. Via onze Enexis Vakschool leiden wij daarom extra monteurs op. En wij maken onze processen efficiënter, zodat wij meer werk aankunnen. Ook moeten wij intern beter leren omgaan met de onvoorspelbaarheid van duurzame projecten. Vaak is de voortgang afhankelijk van provinciale of gemeentelijke besluitvorming en van de instemming van omwonenden. Dat vraagt flexibiliteit in onze planning en investeringen. Onze ambitie in de komende jaren is groot en we nemen nu al reële stappen om de energietransitie te versnellen. Met bedrijven, overheden, consumenten, coöperaties en kennisinstellingen werken we aan innovatieve, schaalbare oplossingen. Want alleen door krachten te bundelen, ontstaan er oplossingen die voor alle partijen werken.“

Excellent netbeheer

In de digitale maatschappij wordt elektriciteit steeds belangrijker. Daarom stelt Enexis Netbeheer alles in het werk om een storing te voorkomen en deze zo snel mogelijk op te lossen. In 2017 hadden onze klanten gemiddeld 13,8 minuten geen elektriciteit (2016: 15,2 minuten) en 50 seconden geen gas (2016: 45 seconden). De gemiddelde storingsduur van elektriciteit in Nederland was 24,4 minuten. Naast het inzetten op slimme netoplossingen, zoals distributieautomatisering, zet netbeheerder Enexis ook onverminderd in op de preventie van graafschade, een belangrijke oorzaak van stroomstoringen. Veilig werken is voor ons onverminderd belangrijk en we blijven zorgen dat de veiligheidsvoorschriften te allen tijde nageleefd worden.

Om het net in optimale conditie te houden en een veilige en betrouwbare levering van gas en elektriciteit te waarborgen, hebben we in 2017 € 756 miljoen uitgegeven aan investeringen en onderhoud. Aan deze langetermijninvesteringen gaat een zorgvuldige afweging vooraf op aspecten als betrouwbaarheid, veiligheid, wettelijke bepalingen, kosten, klanttevredenheid en duurzaamheid.

Versnellen van de energietransitie

Wij ondersteunen het nationaal klimaat- en energieakkoord dat bijdraagt aan een CO2-arm energiesysteem en anticiperen zoveel mogelijk op het terugdringen van (fossiel)aardgas. In de energietransitie heeft elk gebied zijn eigen kansen en uitdagingen als het gaat om energie. Wij helpen provincies, gemeenten en woningbouwcorporaties om een mix te maken van alle energievormen die lokaal beschikbaar zijn, zoals warmte, biogas en elektriciteit. Samen maken we een (wijkgerichte) aanpak voor de toekomstige infrastructuur voor de komende tien jaar. In 2017 stelden wij met diverse stakeholders energieplannen op. Omdat technologische ontwikkelingen elkaar in hoog tempo opvolgen, vinden wij een pragmatische energieoplossing meestal de verstandigste keuze. De verduurzaming van de warmtevraag is hiervan een goed voorbeeld. In bestaande wijken faseren we het gasnetwerk niet uit als er op korte termijn geen andere warmteoplossing beschikbaar is. In plaats daarvan adviseren wij klanten, gemeenten en projectontwikkelaars om de slag te maken naar hybride warmtepompen om de warmtevraag te verduurzamen. Zo kan de CO2-uitstoot worden gereduceerd tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten.

De nettowinst van Enexis bleef met € 207 miljoen in 2017 gelijk aan die in 2016. Mede dankzij een sterke focus op efficiency hebben we onze winstverwachting in ruime mate waargemaakt. Een robuuste financiële positie stelt ons in staat vanuit onze kerntaak te zorgen voor een betrouwbare en betaalbare energievoorziening en onze bijdrage aan de transitie naar een duurzame energievoorziening te vergroten.

Noorderpoort en Alfa-college organiseren grote game wedstrijd

Van vrijdag 26 tot zondag 28 januari organiseert Noorderpoort in samenwerking met Alfa-college de Global Jam 2018. Tijdens deze wedstrijd krijgen teams van beide scholen 48 uur de tijd om een interactieve en innovatieve game te bouwen.

Internationale wedstrijd

De Global Jam is een internationale wedstrijd waaraan teams uit de hele wereld deelnemen. Deze teams zijn, naast studenten, ook gevuld met professionals uit het werkveld. In totaal doen vanuit Noord-Nederland zeventien teams mee met bijna veertig Noorderpoortstudenten en negen Alumni van Noorderpoort. Verder doen er ook nog studenten mee van het Alfa-college en van het Deltion College.

Showcase met vakjury

De deelnemers hebben tot en met zondag de tijd om een volledige game te bouwen. Hun uiteindelijke eindproduct presenteren zij aan een professionele vakjury tijdens de Showcase op zondagmiddag. Deze Showcase wordt georganiseerd van 16.30 tot 18.00 in de Noorderpoortlocatie aan de Pop Dijkemaweg 88 in Groningen. Gedurende de Global Jam zijn de ontwikkelingen van de teams op de voet te volgen dankzij een livestream op YouTube.

Eerste Nederlandse lokale en duurzame energiemarkt in Heeten

‘s-Hertogenbosch, 5 december 2017

Vandaag start in Heeten (Overijssel) de eerste Nederlandse pilot om een lokale en duurzame energiemarkt op te zetten. Deze proef, ‘Gridflex’, is erop gericht om de energie zoveel mogelijk daar te gebruiken waar deze ook opgewekt is, dus in de woning zelf, bij de buurman of in de wijk. Het opzetten van een lokale energiemarkt is mogelijk doordat energiecoöperatie Endona vanuit de experimenteerregeling een ontheffing van de Elektriciteitswet heeft verkregen. Doordat de energie zoveel mogelijk lokaal opgeslagen, verhandeld en gebruikt wordt, hoeft deze niet ingekocht te worden. Daardoor worden de kosten voor energie in de wijk verrekend. Het doel is om tot een businesscase te komen, die schaalbaar en toepasbaar is voor de toekomst. De proef loopt tot eind 2019.

Opslag in zoutbatterijen

Om de met zonnepanelen opgewekte energie op te slaan, wordt gebruik gemaakt van 25 zoutbatterijen. Deze worden geplaatst bij de deelnemers, ongeacht of ze zelf zonnepanelen hebben. Hierdoor is het mogelijk dat de door de buurman teveel opgewekte energie bij jou in de batterij opgeslagen wordt en op een later moment weer gebruikt kan worden. Door het bij elkaar brengen van vraag en aanbod wordt lokaal energiegebruik optimaal gestimuleerd en wordt het elektriciteitsnet van de netbeheerder niet extra belast. Met het lokaal balanceren van opgewekte en verbruikte energie, variabele tarieven en opslag wordt met de inwoners van Heeten een nieuw verdienmodel ontwikkeld.

Energie Management Systeem (EMS)

Om inzicht te krijgen in de hoeveelheid opgewekte energie, het energieverbruik en de beschikbare energie in de batterij, worden bij de deelnemers een Energie Management Systeem (EMS) opgehangen. Daarnaast zorgt het EMS dat de batterij aangestuurd wordt. Via een app kan de bewoner zijn eigen woning volgen waardoor hij zich bewust wordt en inzicht krijgt in het energiegebruik. Uiteraard houdt de bewoner altijd de regie over het systeem.

Energie besparen

Een belangrijk kenmerk van het Gridflexproject is de buurtinspanning. Waar energiebesparing normaliter een individuele inspanning is, gebeurt het hier met de straat, wijk of buurt. De pilot moet uitwijzen welke invloed deze gezamenlijke aanpak heeft op gedragsverandering bij de deelnemers. De verwachting is dat door gezamenlijk aan energiebesparing te werken, er creatiever en bewuster met energie om gegaan wordt.

Partners

Bij de pilot zijn diverse partijen betrokken: Enexis Netbeheer, Energiecoöperatie Endona, Enpuls, Universiteit Twente, Escozon, ICT Automatisering, DrTen en Buurkracht. Op de website www.gridflex.nl zijn de rollen van deze partijen nader toegelicht.

Over Enexis Groep

Enexis is een netwerkbedrijf in de energiebranche. Met bijna 4500 medewerkers zorgen we voor een betrouwbare energievoorziening en bieden we diensten aan waarmee we het leven van mensen prettiger en makkelijker maken. Door onze kennis, expertise en energie op alle mogelijke manieren in te zetten worden wij gezien als de regisseur van de energietransitie. Een maatschappelijke rol die we ook in tijden van snelle verandering blijven waarmaken. Nu en in de toekomst.

Klimaattop Noord: niet praten maar doen

Klimaattop Noord: niet praten maar doen

Niet praten maar doen. Dat is de centrale boodschap van de Klimaattop Noord-Nederland die gisteren plaatsvond in de Energy Academy in Groningen. Zo’n 200 initiatieven uit de regio meldden zich aan voor het evenement. Een selectie van pioniers, ondernemers, onderwijsinstellingen en plannenmakers uit Drenthe, Fryslân en Groningen lieten zien dat er in deze regio hard gewerkt wordt aan de energietransitie. Klimaatgezant Marcel Beukeboom zette de zaken tijdens de opening gelijk op scherp: ‘De spirit die hier heerst is uniek: Jullie noorderlingen zijn goed in omdenken en zien de energietransitie als een kans. Maar er moet meer gebeuren en het moet sneller.’

Ondertekeningen

Op de top zijn 20 afspraken ondertekend die leiden tot minder CO2-uitstoot. Zo wordt er gestart met een landelijk opleidingsprogramma om installateurs op te leiden in de nieuwste, duurzame energietechniek en verkent Rijkswaterstaat samen met lokale overheden en marktpartijen de A37 voor het plaatsen van zonnepanelen over veertig kilometer van Hoogeveen naar Emmen. Ook is er een samenwerkingsovereenkomst ondertekend over grootschalige elektrolyse in de chemische sector en hebben Arriva en Stadler een afspraak ondertekend over het ombouwen van de huidige treinen naar toestellen met een batterij, zodat ze in de nabije toekomst hybride zijn.

Gastsprekers

Klimaatjournalist en poolreizigster Bernice Nooteboom inspireerde het publiek en vertelde hoe zij met eigen ogen heeft gezien welke invloed de opwarming van de aarde heeft op onze planeet. Patrick en Milan van der Meulen van zonne-energiebedrijf Enie lieten de visie van een nieuwe generatie klimaatpioniers landen: ‘Less is more! Minder regels, meer ruimte voor goede initiatieven.’

‘Juist in deze regio voelen we de urgentie en dus steken we de handen uit de mouwen en draaien we een moeilijke situatie om naar kansen en mogelijkheden. Daarmee lopen we voorop en zijn we het antwoord op de vraag van de rest van Nederland: slimme oplossingen voor energiebesparing, -opwek en -opslag. Dat overheden en ondernemers dat samen moeten doen, hebben we vandaag terug gezien op deze succesvolle klimaattop,’ aldus Nienke Homan, gedeputeerde van de provincie Groningen.

Kansen voor waterstof

Gedeputeerde Tjisse Stelpstra van de provincie Drenthe ziet kansen voor groene waterstof: ‘Het kan op elegante wijze de rol van aardgas in ons huidige energiesysteem gaan innemen. Deze ontwikkeling is zeer kansrijk maar zal niet vanzelf gaan. Daarom zetten de drie noordelijke overheden zich in om samen met het bedrijfsleven en het Rijk aan deze ‘gamechanger’ te werken. Dit evenement laat nog eens zien dat de energietransitie alleen kan worden gerealiseerd als we het samen doen: overheid, bedrijfsleven en de inwoners,’

Gedeputeerde Michiel Schrier van de provincie Fryslân : ‘In het Noorden zetten we met tweehonderd procent in op de energietransitie. Deze Klimaattop is het bewijs dat we in het Noorden niet alleen zeggen te willen reduceren, maar het ook echt doen. Samen zetten we het Noorden op de kaart als dé groene energieregio van ons land.’

Directeur Gertjan Lankhorst kon als Klimaattop-co-producent van de top met zijn nieuw opgerichte organisatie New Energy Coalition inkoppen: ‘Onze organisatie is het antwoord op de uitdaging die het Regeerakkoord aan Noord-Nederland geeft om als koploper te dienen in de energietransitie en als kenniscentrum en knooppunt op dit thema te opereren: deze dag is een voorschot daarop..’

Van Parijs naar Noord-Nederland

De Klimaattop Noord is een initiatief van de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe en New Energy Coalition. Het is een opvolging van de Nationale Klimaattop uit 2016, waar belangrijke afspraken werden gemaakt over het mondiaal en nationaal terugdringen van CO2-uitstoot.

40.000 kg CO2 bespaard en ruim 19.000 Skype-minuten tijdens eerste autoloze dinsdag van Enexis Groep

Enexis Groep wil hét voorbeeld zijn in duurzaamheid. In 2020 wil het netwerkbedrijf op het gebied van mobiliteit 50% minder CO2-uitstoot, ruim 5 miljoen kilo, realiseren op een kostenneutrale wijze. Hierbij wordt gekeken naar het veranderen, verschonen en voorkomen van reisbewegingen. Om deze doelstelling te behalen wordt het mobiliteitsbeleid aangescherpt. Om te onderzoeken welke maatregelen er nodig zijn om deze mobiliteitsverandering te faciliteren, organiseert Enexis Groep dit jaar drie autoloze dinsdagen. De eerste was op 31 oktober, de andere volgen op 14 en 28 november. Met de eerste autoloze dinsdag is ongeveer 40.000 kg CO2 bespaard.

Eerste resultaten autoloze dinsdag

Een aantal medewerkers was niet verplicht deel te nemen omdat zij de bedrijfsbussen nodig hebben bij het uitoefenen van hun reguliere werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld monteurs. Ondanks deze uitzondering was er een daling van 72% van het autogebruik. Een groot gedeelte (40%) heeft thuisgewerkt, ongeveer 20% heeft met het openbaar vervoer gereisd en 15% heeft besloten om de fiets te pakken. Om toch met elkaar in contact te blijven is er massaal gebruik gemaakt van Skype (ruim 19.000 minuten) en de telefoon (ruim 10.000 minuten).

Het hogere percentage thuiswerkers leidde in de ochtend tot een trage verbinding met het bedrijfsnetwerk. Hierdoor moest een aantal medewerkers van de klantenservice alsnog naar kantoor komen. De oorzaak van de trage verbinding wordt onderzocht om deze problemen in de toekomst te voorkomen. Doordat veel mensen thuis werken, blijven veel werkplekken onbenut. Voor de volgende dagen wordt bekeken of delen van gebouwen op autoloze dagen afgesloten kunnen worden. Door delen niet te hoeven verwarmen of verlichten, kan nog extra energie worden bespaard.

Aangescherpt mobiliteitsbeleid

Om de CO2-reductie te realiseren worden de bedrijfsregelingen en de voorzieningen aangepast en er wordt een beroep gedaan op het gedrag van de medewerkers. Hierin staan drie punten centraal;

  1. het zoveel mogelijk voorkomen van reisbewegingen;
  2. het veranderen van vervoerswijze;
  3. het verschonen van de vervoerswijze.

Als onderdeel van dit aangescherpte mobiliteitsbeleid is per 1 januari 2017 de nieuwe leaseregeling ‘van tankpas naar laadpaal’ binnen Enexis Groep van kracht. Deze regeling is erop gericht om het wagenpark de komende jaren te verduurzamen. Nieuwe auto’s mogen maximaal 100 gram CO2/km uitstoten en zodra er meer zuinige auto’s op de markt beschikbaar komen zal deze norm naar beneden bijgesteld worden. Op deze manier wordt elektrisch rijden gestimuleerd. Vanaf 1 januari 2017 zijn er tot nu toe 226 nieuwe auto’s besteld. Daarvan is 25% deels of volledig elektrisch. Het totale nieuw bestelde wagenpark heeft een gemiddelde CO2 uitstoot van 67 CO2 gram/km en is daarmee een halvering ten opzichte van het huidige wagenpark,

Omdat de niet gemaakte reis de meest duurzame reis is, wordt de komende periode veel geïnvesteerd in voorzieningen die thuiswerken optimaal faciliteren. Om noodzakelijke reisbewegingen toch zo duurzaam mogelijk te maken, wordt daarnaast geïnvesteerd in OV-kaarten, vergaderlocaties op gunstige plekken, een uitgebreide (elektrische) fietsregeling, fietsreparatiemogelijkheden op locatie en de mogelijkheid om thuis de elektrische auto op te laden. Om gedragsverandering bij de medewerkers te realiseren worden diverse campagnes georganiseerd, worden medewerkers via hun managers gemotiveerd en wordt er via een persoonlijke CO2-footprint inzicht gegeven in gemaakte keuzes.